زيبا در لباس سرخ

خوابيديم
تا تمام شود
تا از سرمان بيرونش كنيم
خوابيدم
كمي خوابيدم
تا جايي را پيدا كنم كه تويش حتي يك دروغ كوچك هم نباشد
پس شبي كه ما را در خود فرو برد كجاست ؟

هيچ چيز خوب نيست
نمي‌توانم توضيح دهم
شبي كه بوسيدمت و
خداحافظي كردم
خودم را وقف تغييرات كردم

تو مي‌خواهي با دروغ‌ها زندگي كني
و من در لباس سرخ زيبايم
يالا
مي‌خواهي پاكش كني ؟
آري ، من در لباس سرخ زيباترم
و من ، خودم را مجبور به خداحافظي كردم

شرابي كه دادي
براي مسموم كردنم بود
مي‌دانم
حالا اما صدايت را مي‌شنوم كه گريه مي‌كني
نمي‌دانم چرا


ترجمه با تخليص و تصرف

Artist : Guano Apes
Album : Walking On a Thin Line
Track Name : Pretty In Scarlet

پي نوشت : ويدئو

right click > save target (link) as


هیچ نظری موجود نیست: