زرتشت جنب نخورد و آن پیکر در کنارش نقشِ بر زمین شد و بند از بندش بگسست و اعضایش در هم شکست ، اما هنوز زنده بود . دیری نپایید که آن تنِ رنجور به هوش آمد و رمقی تازه یافت و دید که زرتشت در کنارش زانو زده است.سرش را بلند کرد و گفت : در اینجا چه می کنی؟می دانستم که شیطان سرانجام گامهایم را به بیراهی خواهد کشاند و اینکه هموست که مرا به سوی دوزخ فرا می کشاند ، گویا می خواهی که تو از این کار بازش داری؟
زرتشت پاسخ داد : رفیقا ! به شرفم سوگند ، آنچه را که یادش می کنی وجود ندارد . شیطانی و دوزخی در کار نیست.جانت شتابان تر از تن خواهد مُرد .پس دیگر از چیزی هول و هراس نداشته باش
 
 
فریدریش ویلهم نیچه - چنین گفت زرتشت

۱ نظر:

VTM گفت...

Thus Spoke Zarathustra (1883–1885)

Friedrich Wilhelm Nietzsche (October 15, 1844 – August 25, 1900) was a 19th-century German philosopher and classical philologist. He wrote critical texts on religion, morality, contemporary culture, philosophy and science, using a distinctive style and displaying a fondness for metaphor, irony and aphorism.

Nietzsche's influence remains substantial within and beyond philosophy, notably in existentialism and postmodernism. His style and radical questioning of the value and objectivity of truth have resulted in much commentary and interpretation, mostly in the continental tradition. His key ideas include the death of God, perspectivism, the Übermensch, the eternal recurrence, and the will to power.

Nietzsche began his career as a classical philologist before turning to philosophy. At the age of 24 he was appointed to the Chair of Classical Philology at the University of Basel (the youngest individual to have held this position), but resigned in 1879 due to health problems that plagued him most of his life. In 1889 he went insane, living out his remaining years in the care of his mother and sister until his death in 1900