يزدان شادي را آفريد و اهريمن اندوه را
يزدان تندرستي را آفريد و اهريمن بيماري را
يزدان زيبايي را آفريد و اهريمن زشتي را
يزدان پاكي را آفريد و اهريمن پليدي را
يزدان هنرمند را آفريد و اهريمن منتقد را

فريدون تنكابني - يادداشت‌هاي شهر شلوغ - انديشه‌ها - 16 / 1 / 1348

هیچ نظری موجود نیست: