بيشتر مردم خوبند به شرط اينكه بدانيم روابط خود را با آن‌ها چگونه تنظيم كنيم

فريدون تنكابني - يادداشت‌هاي شهر شلوغ - انديشه‌ها - 11 / 11 / 1346

هیچ نظری موجود نیست: