وقتي كه حرف مي‌زنيم ، بيشتر مي‌خواهيم خودمان را قانع كنيم تا ديگران را . كسي كه قانع شده باشد ، كسي كه به انديشه‌هاي خود ايمان داشته‌باشد ، اصلن حرف نمي‌زند .

فريدون تنكابني - يادداشت‌هاي شهر شلوغ - انديشه‌ها - 10 / 11 / 1340

هیچ نظری موجود نیست: