نقل است كه گفت :"یك روز دلم گم شده بود. گفتم الهی! دل من بازده" ندایی شنیدم كه :" یا جنید! ما دل بدان ربوده ایم تا با ما بمانی، تو باز میخواهی كه با غیر ما بمانی؟"

عطار نیشابوی - تذكره الاولیا - ذكر جنید بغدادی

هیچ نظری موجود نیست: