او در دستهایش چیزهایی دارد كه با هم نمی خوانند
یك سنگ،
یك سفال،
دو كبریت سوخته ،
میخی زنگ زده از دیوار روبرو
برگی كه از پنجره پایین افتاد .
شبنم هایی از گل هایی
كه تازه سیراب شده اند .
او این همه را می گیرد
و در حیاط خلوتش چیزی شبیه یک درخت می سازد
می بینی ؟
شعر همین است :
چیزی مثل ...

یانیس ریتسوس - شاعر یونانی

هیچ نظری موجود نیست: