مارکس: فیلسوفان تا امروز همواره دنیا را تعبیر كرده اند . وقت آنست كه دنیا را تغییر دهند
هوده ور(یکی از شخصیت ها) : تو نمیخواهی دنیا را تغییر بدهی . میخواهی دنیا را بتركانی

ژان پل سارتر - نمایشنامه در هفت پرده

هیچ نظری موجود نیست: