" این فقط سگهایند که پارس می کنند و پاچه ی سگهای غریبه را می گیرند.
و ارباب برای منافع خود سگی را تحریک می کند، برای اینکه ارباب بماند. اما اگر سگها حیوان نبودند با هم توافق می کردند که بیفتند به جان ارباب... "

چزاره پاوزه - ماه و آتش

هیچ نظری موجود نیست: