می خوام با کسی که عاشقشم از این خراب شده بزنم به چاک
نمی خوام بنشینم و حساب و کتاب خرجش را بکنم
نمی خوام به این فکر کنم که چه اتفاقی ممکنه بیافته
حتی نمی خوام بدونم که اونم عاشق من هستش یا نه ؟
من فقط می خوام با کسی که عاشقشم از این خراب شده بزنم به چاک

برتولت برشت - مترجم : مهدی اکبری فر

هیچ نظری موجود نیست: