ورقی فرض كن
یک روی در تو
یک روی در یار ,
یا در هر که هست
آن روی که سوی تو بود , خواندی
آن روی که سوی یار است هم بباید خواندن

مقالات شمس

هیچ نظری موجود نیست: