پایین بیا
مسافر معصوم سطرها
بیهوده بازی را جدی گرفته ای
وگرنه برای خون فرقی نمی کند
که از رگ های من و تو بگذرد
یا
از جوب های خیابان !

گروس عبدالملکیان

هیچ نظری موجود نیست: