کشیدن بردنم
یه جای خلوتی ،
پرسیدن : " به نژاد والای سفید ایمون داری ؟ "
گفتم : " ارباب جون
اگر راستشو بخوای
همین قدر که ولم کنین
حاضرم به هر چی صلاح بدونین ایمون بیارم ! "
مرد سفید در اومد که : " آخه پسر
چه جوری همچین چیزی ممکنه ؟
ولت کنم که
بزنی منو بکشی ؟ "
اون وخ زدن تو سرم و
انداختنم زمین ،
بعد ، رو خاکا
حسابی لگدمالم کردن."
یکی شون با لاف و گزاف گفت : " کاکا
راست تو چشای من نگاه کن و
بم بگو که
به نژاد شریف ما ایمون داری !

لنگستون هیوز
پ.ن : کوکلوکس Ku Klux منظور اعضای گروه نژادپرست ضد سیاه پوستان - کوکلوکس کلان Ku Klux Klan - است.

هیچ نظری موجود نیست: