حق با کسی است که از پشت
شمشیر می زند
تاریخ جنده خانه ی خونینی است
بر این قباله ی جعلی
باور مبند
حق
حق
با کسی ست که با من
شیون کشیده است :
- اناالحق

نصرت رحمانی

هیچ نظری موجود نیست: