"آه ای پسر کوچک با فریاد لرزان ممتدت که بر فراز تپه ها طنین می افکند , نغمه سرایی کن . آه ای پسر کوچک برای دل خودت اولین قدمهای کند رقص را آغاز کن . بخوان و برقص ای معصومیت. بخوان و برقص هرگاه که بتوانی , چرا که این پیش درآمد است, آغاز است . تارهای عجیبی گرداگردت تنیده خواهد شد , بوسیله مردانی که نامشان را نشنیده ای و در مکانهایی که هرگز ندیده ای . این عین زندگی است که در آن پا خواهی گذاشت و نمی ترسی چرا که نمی دانی, بخوان و برقص . بخوان و برقص حال که می توانی.
 
 
 
آلن پیتون - بنال وطن - مترجم : سیمین دانشور

هیچ نظری موجود نیست: