دختر خانمي سفره‌ي ابولفضل پهن كرده‌بود به اين نيت كه «رادني هرينگتون» از زندان آزاد شود .

فريدون تنكابني - يادداشت‌هاي شهر شلوغ - انديشه‌ها - 30 / 7 / 1348

هیچ نظری موجود نیست: