جنيد گويد از سري شنيدم كه گفت : شوق برترين مقام عارف بود چون متحقق گردد اندر او ، و چون متحقق گشت مشغول گردد از هرچه او را از شوق بازدارد .

ترجمه‌ي رساله‌ي قشيريه ص 275

هیچ نظری موجود نیست: