آخر کدام انسانی در تمام این شهر یا تمام این دنیا وجود دارد که مردن او برای من ضایعه ای به حساب آید و یا کدام انسانی است که مردن من برایش معنا و مفهومی داشته باشد؟

هرمان هسه - گرگ بیابان

هیچ نظری موجود نیست: