بینهایت نهایت در تو می گیرد
بینهایت نهایت از تو می بازد

کبودِ بالا چرخی زد
کبود بالا طولِ طناب شد
فرود آمد
و زیر پای تو چرخی شد
با ساق های تو چرخِ کبود پَر
با ساق های تو چرخِ کبود پا
با ساق های تو چرخِ کبود یک دایره پا
یک دایره پَر برای یک دایره پا کبود
کبودِ ساق های تو چرخِ تو
کبودِ ساق های تو پای تو
پای تو پره
پای تو پَر

یداله رویائی

هیچ نظری موجود نیست: