چون که با هگل در این عقیده همراهم که انسان شریف هرگز به اندازه ی کافی شریف نیست و هیچ تبهکاری هم تمام و کمال تبهکار نیست.

بهومیل هرابال - تنهایی پرهیاهو

هیچ نظری موجود نیست: