می خواستی ستاره من باشی
برای بلند پروازی
آسمان اینجا
خیلی کوتاه است !!!

معصومه باغیان

هیچ نظری موجود نیست: