" کافکا چشمهای بزرگ خاکستری رنگ و ابروهای پرپشت مشکی دارد. چهره ی قهوه ای رنگش تحرک دارد. کافکا با چهره اش حرف می زند
آنجا که بتواند, حرکت ماهیچه های صورت را جانشین سخن می کند. لبخند زدن, درهم کشیدن ابروها, چین دادن به پیشانی کوتاه, جلو آوردن یا نک دار کردن لبها – اینها حرکاتی هستند که جانشین جمله می شوند.

کافکا حرکات را دوست دارد..."

گوستاو یانوش - گفتگو با کافکا

هیچ نظری موجود نیست: