همه آدم ها با هم برابرند ، اما پولدارها محترم ترند .

همه آدم ها برابرند ، اما ستاره های سینما پر طرفدارترند .

همه آدم ها برابرند ، اما خانم هامقدمند .

همه آدم ها برابرند ، اما سیاه ها بدبخت ترند و سفید ها برترند .

در کل همه آدم ها برابرند ،اما بعضی ها برابرترند .

جرج ارول - قلعه حیوانات

هیچ نظری موجود نیست: