مرد كوچك اندام فریاد زد : " روی سبزه ها راه نرو ! "
مرد تنومند در جواب گفت : " احمق نشو , سبزه چیزی احساس نمی كند ."
مرد كوچك اندام گفت : " باید مراقبش باشی. سبزه به ما زیبایی هدیه می كند ولی شكننده است..."
مرد تنومند گفت : " به هر حال. " و قدم زنان عبور كرد.
***
سالها بعد هر دو از این جهان رفتند.
سبزه های گورستان بی هیچ تفاوتی بر گورهای هر دو روییدند...
استیو مك لئود

هیچ نظری موجود نیست: