آن خطاط سه گونه خط نوشتی: یکی هم خود خواندی هم غیر، یکی خود خواندی نه غیر و یکی نه خود خواندی نه غیر، آن خط سوم منم....

مقالات شمس

هیچ نظری موجود نیست: