چیزی که میخوری تبدیل به نجاست میشود اما چیزی که میخوانی و درباره اش فکر میکنی میتواند به راحتی تبدیل به یک گل سرخ شود

سارتر

هیچ نظری موجود نیست: