...اما تو در عکس نیستی. همیشه سالهای جوانی تو در زندگی همه ما خالی است. همیشه یک جای دل تنگ است. غمی گوشه خنده ات کمین کرده مثل ابر سیاه دارد از یک سوی آسمان پیش می آید که ویرانت کند. نم اشکی گوشه چشم می ماند برای روز مبادا. یا می ماند که همیشه باشد...

عباس معروفی - فریدون سه پسر داشت - تو

هیچ نظری موجود نیست: