در زمان های بسیار قدیم ، زن و مردی پینه دوز ، یک روز به هنگام کار بوسه را کشف کردند . مرد دستهاش به کار بود ، تکه نخی را با دندان کند .به زنش گفت : بیا این را از لب من بردار و بیانداز . زن هم دستهاش به سوزن و وصله بود.آمد که نخ را از لب های مرد بردارد ، دید دستش بند است  ، گفت : چه کار کنم ، ناچار با لب برداشت ؛ شیرین بود ، ادامه دادند !
 
 
عباس معروفی - سال بلوا 

هیچ نظری موجود نیست: