یکی از احمقانه ترین فرمول های روانشناخت جدید این است که می گویند : " علت میخواری معتادان این است که نمی توانند خود را با واقعیات سازگار کنند . " ولی آخر کسی که بتواند خود را با واقعیات سازگار کند که یک بی درد الدنگ است.
 
رومن گاری - خداحافظ گاری کوپر -   مترجم : سروش حبیبی

هیچ نظری موجود نیست: