تو اتاق غریب باید از خودت خالی بشی تا خوابت ببره...اگر از خودت خالی نشی که بخوابی..هیچ معلوم هست کی هستی؟وقتی هم خالی شدی که بخوابی دیگه نیستی!وقتی هم پر از خواب شدی دیگه هیچ وقت نبوده ای...من نمی دونم چی هستم نمی دونم هستم یا نیستم
 
 
ویلیام فاکنر - گوربه گور- مترجم:نجف دریا بندری

هیچ نظری موجود نیست: