پند نامه بفرست ای موبد و قدری نان هم بر آن بیفزای ... که ما مردمان از پند به تنگ آمده ایم و بر نان گرسنه ایم ...!

بهرام بیضایی - نمایشنامه مرگ یزگرد

هیچ نظری موجود نیست: