"بعضی ها هستند که زودتر از طبیعتشان پیر می شوند. اما نباید باور کرد که جوانی, پیش از وقت, در اینجور آدمها می میرد. نه, جوانی پنهان می شود و می ماند. مثل چیزی که شرمنده شده باشد در دهلیز های پیچاپیچ روح, رخ پنهان می کند. چهره نشان نمی دهد, اما هست. و همیشه در کمین است و پی فرصتی است, یا مهلتی, تا خود را بروز دهد. چشم به راه است و همین که روزگار نقاب عبوس را از چهره ی آدم پس بزند, جوانی هم زبانه می کشد و نقاب کدورت را بی باقی می درد. جوانی دیگر مهلتی به دل افسردگی و پریشانی نمی دهد. غوغا می کند. آشوب. همه چیز را هم می ریزد. سفالینه را می ترکاند. همه ی دیوارهایی را که برگرد روح سر برآورده اند و درهم می شکند. ویران می کند!

محمود دولت آبادی - جای خالی سلوچ

هیچ نظری موجود نیست: