ببينيد حرف زدن چه چيز وحشتناكي است كه بزرگترين احترام به هركس اين است كه برايش يك دقيقه سكوت مي‌كنند .

فريدون تنكابني - يادداشت‌هاي شهر شلوغ - انديشه‌ها