آدم دورانديش يعني كسي كه چله‌ي تابستان ، در اتوبوس ، طرف آفتاب مي‌نشيند . چون مي‌داند همين كه اتوبوس از ايستگاه راه افتاد ، دور مي‌زند .

فريدون تنكابني - يادداشت‌هاي شهر شلوغ - انديشه‌ها - 11 / 6 / 1342

هیچ نظری موجود نیست: