هنگامی كه در می یابیم، رنج بهترین چیزی است كه در زندگی به آن بر می خوریم، بدون انزجار و همچون نوعی وسیله ی رهایی به مرگ می نگریم."

مارسل پروست

هیچ نظری موجود نیست: