زندگی چشم می گذارد
و تو
می روی در خودت قایم می شوی
گم می شوی ...

فریاد ناصری

هیچ نظری موجود نیست: