كسي كه خواب باشد ، اگر نه با ضربه‌ي اول ، با ضربه‌ي دوم و سوم بيدار مي‌شود ، از خواب مي‌پرد . اين مردم ضربه‌هاي پتك را يكي پس از ديگري تحمل مي‌كنند و عين خيالشان نيست . نه ، اين مردم خواب نيستند ، مرده‌اند و حركات گه‌گاهي كه از آنان مي‌بينيم ، جنبش زندگي نيست . تشنجات احتضار است .


فريدون تنكابني - يادداشت‌هاي شهر شلوغ - انديشه‌ها - 15 / 6 / 1346

هیچ نظری موجود نیست: